Qamariah, N., & Yanti, R. (2018). Uji Kuantitatif Kadar Zat Besi dalam Tumbuhan Kelakai dan Produk Olahannya. Jurnal Surya Medika (JSM), 3(2), 32-40. https://doi.org/10.33084/jsm.v3i2.96