QAMARIAH, N.; YANTI, R. Uji Kuantitatif Kadar Zat Besi dalam Tumbuhan Kelakai dan Produk Olahannya. Jurnal Surya Medika (JSM), v. 3, n. 2, p. 32-40, 1 fev. 2018.