Qamariah, N. and Yanti, R. (2018) “Uji Kuantitatif Kadar Zat Besi dalam Tumbuhan Kelakai dan Produk Olahannya”, Jurnal Surya Medika (JSM), 3(2), pp. 32-40. doi: 10.33084/jsm.v3i2.96.